Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen BC Movement en de partij die een product of dienst koopt via de website bcmovement.nl

(hierna: klant).

1.2 BC Movement levert verschillende producten en diensten: Personal training, poseerlessen, kledij en online coaching.

2. CONTRACT EN VOORWAARDEN

2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.2 De overeenkomst wordt enkel verlengd door middel van een door de klant uitgevoerde herhaal betaling of automatische incasso. Deze kan ten alle tijden stop gezet worden mits de aangegane overeenkomst is verstreken.

2.3 BC Movement verleent geen diensten aan mensen jonger dan 18 jaar. Indien op enig moment na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar, eindigt het contract per direct.

3. INCASSO

3.1 BC Movement is bij wanbetaling gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan, of de vordering uit handen te geven aan een derde partij.

3.2 BC Movement stuurt een 1ste herinnering bij wanbetaling. Bij een tweede betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 25,00 administratiekosten. Bij een derde betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 50,00 administratiekosten.

4. GESCHIL

4.1 In het geval van een geschil over de vordering(en) van BC Movement, zijn de administratieve gegevens van BC Movement bindend, tenzij de onjuistheid van deze gegevens bewijsbaar is.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 De diensten van BC Movement zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn.

5.2 De klant maakt op eigen risico gebruik van de diensten van BC Movement. BC Movement sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van door BC Movement verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of schuld aan de zijde van BC Movement.

5.3 BC Movement is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.4 BC Movement is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van online coaching omgeving.

5.5 De gegevens op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van een (sport)arts of anders medisch advies.

5.6 In geval van ziekte of een zwakke gezondheid dient de klant eerst een arts te raadplegen en/of aan te geven alvorens te starten met een dienst van BC Movement.

Geldig in de volgende situaties:

  • Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst
  • Uitstralende pijn op de borst
  • Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm
  • Hartkloppingen
  • Kortademigheid
  • Diabetes
  • Psychische- aandoeningen en/of ziekten
  • Epilepsie
  • Bloedarmoede
  • Goed- of kwaadaardige gezwellen
6. GEBRUIK WEBSITE

6.1 Hoewel BC Movement zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website niet volledig, niet actueel of niet juist is is BC Movement niet aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de website en het gebruik van de website.

6.2 Links / videos naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. BC Movement aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.

7. KLACHTEN

7.1 De klant dient klachten altijd eerst bespreekbaar te maken bij de online coach. De klant kan hiervoor de online coach persoonlijk benaderen via zijn of haar e-mailadres.

8. PRIVACY

8.1 De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) bevat regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. BC Movement handelt conform deze wet.

8.2 BC Movement geeft advies op basis van de door de klant gegeven informatie. BC Movement gaat altijd vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.

9. COMMUNICATIE VIA DE ONLINE COACHINGSOMGEVING

9.1 In de online coachingsomgeving kunnen klanten onderling communiceren. De klant stemt ermee in geen bedreigende berichten te plaatsen of de privacy van andere gebruikers te schenden. Bij onrechtmatige informatie zal BC Movement een onderzoek uitvoeren en vervolgens stappen ondernemen. Bij klachten over onrechtmatige handelingen kan er een e-mail verstuurd worden naar: info@bcmovement.nl

10. WIJZIGINGEN

10.1 BC Movement behoudt zich het recht voor diensten te wijzigen. BC Movement brengt de klant op de hoogte van wijzigingen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht worden gewijzigd, kan dit invloed hebben op de tarieven. BC Movement doet in dat geval een voorstel voor een nieuwe overeenkomst.

11. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

11.1 BC Movement behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op site te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BC Movement of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Men mag informatie op de site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

12. TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Op de online coachingomgeving, de producten en de website van BC Movement is het Nederlands recht van toepassing.